Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1619
Общо страници369385
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1529
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература935
езотерика, духовни учения121
история71
медицина71
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-04-20 Етажна собственост СИБИ
2018-04-19 Contribution to the study of the earliest anepigraphic coins minted in Southwestern Thrace Mind Print
2018-04-14 Политическата логика на социалистическото потребление Институт за изследване на близкото минало
2018-04-12 Изследвания в чест на Ставри Топалов по случай неговата 75 годишнина Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2018-04-11 Закон за устройство на територията СИБИ
2018-04-03 Кодекс на труда СИБИ
2018-03-27 Счетоводство Тракия М
2018-03-27 Финанси на международната търговия Тракия М
2018-03-22 Банкови закони СИБИ
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Частно съдебно изпълнение

Частно съдебно изпълнение

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-827-5

започната: 2013-03-22

завършена: 2013-03-27

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 128

Сбор­ни­кът съ­дър­жа уред­ба­та на ста­ту­са и пра­во­мо­щия­та на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли, усло­вия­та и ре­да за при­до­би­ва­не на пра­вос­по­соб­ност и упраж­ня­ва­не на про­фе­сия­та, пра­ви­ла­та за во­де­не­то и съх­ра­ня­ва­не­то на слу­жеб­ни­те ар­хи­ви от ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и так­си­те, кои­то се зап­ла­щат във връз­ка с из­пъл­ни­тел­ни­те про­и­з­вод­ства.
По­ме­сте­ни са и под­за­ко­но­ви­те ак­то­ве, с кои­то се уреж­дат усло­вия­та, ре­дът и сро­ко­ве­те за за­дъл­жи­тел­но за­ст­ра­хо­ва­не на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и ми­ни­мал­на­та за­ст­ра­хо­ва­тел­на су­ма, изи­ск­ва­ния­та към от­че­ти­те, как­то и на­чи­на на из­чи­сля­ва­не и пла­ща­не на лих­ва­та вър­ху па­рич­ни­те сред­ст­ва по спе­ци­ал­ни­те смет­ки на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Вклю­чен е и Уста­вът на Ка­ма­ра­та на ча­ст­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­тели.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции и с пре­пра­ща­ния меж­ду нор­ми­те, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

5. из­дание
към 1 април 2013 г.

 

страницата е разгледана 547 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение