Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1712
Общо страници390237
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1621
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература973
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-08-23 История на село Иванча, Великотърновско (до 1945 г.) За буквите – О писменехь
2019-08-13 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2019-08-06 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ

още...

корица - Защита на класифицираната информация

Защита на класифицираната информация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-814-5

започната: 2013-01-17

завършена: 2013-01-23

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 272

В сбор­ни­ка е пред­ста­ве­на нор­ма­тив­на­та уред­ба на об­ще­ст­ве­ни­те от­но­ше­ния, свър­за­ни със съз­да­ва­не­то, об­ра­бот­ва­не­то и съх­ра­ня­ва­не­то на кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция, как­то и усло­вия­та и ре­да за пре­до­ста­вя­не на до­стъп до нея.
По­ме­сте­ни са и нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве, уреж­да­щи пра­во­то на до­стъп до об­ще­ст­ве­на ин­фор­ма­ция и за­щи­та­та на фи­зи­че­ски­те ли­ца при об­ра­бот­ва­не­то на лич­ни дан­ни и до­стъ­па до тях.

7. из­дание
към 25 яну­а­ри 2013 г.

 

страницата е разгледана 603 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение