Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1705
Общо страници388813
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1614
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература970
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки73
медицина73
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS
2019-04-16 Принос към проучване на двойните брадви от земите на Североизточната част на Балканския полуостров в периода VI-I хил. пр. н. е. Mind Print
2019-04-15 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 Департамент по езиково обучение - ИЧС
2019-04-09 Изборен кодекс СИБИ
2019-04-09 Приемственост синовна САМИЗДАТ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-812-1

започната: 2013-01-08

завършена: 2013-01-12

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 200

Сбор­ни­кът включ­ва нор­ма­тив­ни ак­то­ве по при­ла­га­не­то на За­ко­на за уст­рой­ст­во на те­ри­то­рия­та, с кои­то се опре­де­лят но­мен­кла­ту­ра­та на ви­до­ве­те стро­е­жи, усло­вия­та и ре­дът за раз­ре­ша­ва­не пол­з­ва­не­то на стро­е­жи­те, ми­ни­мал­ни­те га­ран­ци­он­ни сро­ко­ве, съста­вя­не­то на ак­то­ве и про­то­ко­ли по вре­ме на стро­и­тел­ст­во­то, об­хва­тът, съ­дър­жа­ние­то и ре­дът за съста­вя­не на тех­ни­че­ски­те пас­пор­ти на стро­е­жи­те, ре­дът за об­след­ва­не на ава­рии в стро­и­тел­ст­во­то и за лик­ви­ди­ра­не на по­сле­ди­ци­те от тях, при­ну­ди­тел­но­то из­пъл­не­ние на за­по­ве­ди за пре­мах­ва­не на не­за­кон­ни стро­ежи.
По­ме­сте­ни са и ак­то­ве­те, уреж­да­щи из­да­ва­не­то на удо­сто­ве­ре­ния за впис­ва­не в ре­ги­стъ­ра на кон­сул­тан­ти­те за оце­ня­ва­не на съ­о­т­вет­ст­вие­то на ин­ве­сти­ци­он­ни­те про­е­к­ти или упраж­ня­ва­не на стро­и­те­лен над­зор и за за­дъл­жи­тел­но­то за­ст­ра­хо­ва­не в про­е­к­ти­ра­не­то и стро­и­тел­ст­вото.

7. из­дание
към 15 януари 2013 г.

 

страницата е разгледана 575 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение