Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Особени залози и други обезпечения

Особени залози и други обезпечения

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-795-7

започната: 2012-10-08

завършена: 2012-10-11

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 136

В сбор­ни­ка е пред­ста­ве­на уред­ба­та на осо­бе­ни­те за­ло­зи — ви­до­ве, уч­ре­дя­ва­не и дей­ст­вие спря­мо тре­ти ли­ца, из­пъл­не­ние вър­ху за­ло­же­но­то иму­ще­ст­во, уст­рой­ст­во и дей­ност на Цен­т­рал­ния ре­ги­стър на осо­бе­ни­те за­ло­зи и дъл­жи­ми дър­жав­ни такси.
С по­ме­сте­ни­те из­вле­че­ния от За­ко­на за за­дъл­же­ния­та и до­го­во­ри­те, Тър­гов­ския за­кон, За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­сти­ту­ции, Ко­дек­са на тър­гов­ско­то ко­ра­боп­ла­ва­не и За­ко­на за граж­дан­ско­то въз­ду­хоп­ла­ва­не и с по­мощ­та на ано­ти­ра­щи­те бе­леж­ки към тях чи­та­те­лят мо­же да по­лу­чи об­ща пред­ста­ва за си­сте­ма­та на обез­пе­че­ния­та в бъл­гар­ско­то пра­во. Пред­вид спе­ци­фи­ка­та и раз­по­къ­са­ност­та на уред­ба­та из­вле­че­ния­та не са из­чер­па­тел­ни, но да­ват въз­мож­ност за съ­по­став­ка и раз­гра­ни­ча­ва­не на раз­лич­ни­те ин­сти­ту­ти с обез­пе­чи­тел­на фун­кция.
В пъ­лен текст са вклю­че­ни За­ко­нът за до­го­во­ри­те за фи­нан­со­во обез­пе­че­ние и На­ред­ба­та за дей­ност­та на за­лож­ни­те къ­щи, ре­гу­ли­ра­ща усло­вия­та и ре­дът за пре­до­ста­вя­не по за­ня­тие на па­рич­ни за­е­ми, обез­пе­че­ни със за­лог вър­ху дви­жи­ми вещи.

5. издание
към 15 октомври 2012 г.

 

страницата е разгледана 542 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение