Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Семеен кодекс (сборник нормативни актове по семейно и наследствено право)

Семеен кодекс (сборник нормативни актове по семейно и наследствено право)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-690-5

започната: 2012-08-15

завършена: 2012-08-16

6. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 352

Сбор­ни­кът включ­ва Се­мейния ко­декс от 2009 г., кой­то е в си­ла
от 1 ок­том­ври 2009 г., и Се­мей­ния ко­декс от 1985 г., кой­то се
при­ла­га­ше до та­зи дата.
По­ме­сте­ни са и За­ко­нът за зак­ри­ла на де­те­то и За­ко­нът за за­щи­та от до­маш­но­то на­си­лие, кои­то до­пъл­ват уред­ба­та от­нос­но ро­ди­тел­ска­та от­го­вор­ност, мер­ки­те за зак­ри­ла на де­ца­та и мер­ки­те за за­щи­та от до­маш­но­то на­силие.
Вклю­чен е За­ко­нът за на­след­ст­во­то, как­то и из­вле­че­ния от от­ме­не­ни нор­ма­тив­ни ак­то­ве, кои­то са от зна­че­ние за уред­ба­та на на­сле­дя­ва­не­то и за из­след­ва­не на иму­ще­ст­ве­ни­те от­но­шения.
В сбор­ни­ка са по­ме­сте­ни и част от под­за­ко­но­ви­те ак­то­ве по при­ла­га­не­то на но­вия Се­ме­ен ко­декс — На­ред­ба № 11 за ре­да за во­де­не, съх­ра­ня­ва­не и до­стъп до ре­ги­стъ­ра на иму­ще­ст­ве­ни­те от­но­ше­ния на съпру­зи­те, На­ред­ба­та за ре­да за из­пла­ща­не от дър­жа­ва­та на при­съ­де­на из­дръж­ка и из­вле­че­ние от Та­ри­фа­та за дър­жав­ни­те так­си, съ­би­ра­ни от Аген­ция­та по впис­ва­ния­та в част­та є за так­си­те по СК. Ин­фор­ма­ция за оста­на­ли­те ак­то­ве по при­ла­га­не­то на Се­мей­ния ко­декс се съ­дър­жа в ано­ти­ра­щи­те бе­лежки.
В края на сбор­ни­ка е вклю­че­на съ­деб­на прак­ти­ка — по­ста­нов­ле­ния и тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния на ВС и ВКС по Се­мей­ния ко­декс и За­ко­на за на­след­ст­вото.
Кни­га­та е съста­ве­на по на­чин, кой­то в най-го­ля­ма сте­пен да улес­ни чи­та­те­ля при тър­се­не­то на ре­ле­вант­на­та прав­на уред­ба. Вклю­че­ни са срав­ни­тел­ни таб­ли­ци, с кои­то се на­ми­рат съ­о­т­вет­ст­ва­щи­те си раз­по­ред­би на СК/2009 г. и СК/85 г.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към раз­по­ред­би, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, към ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд, към съ­деб­на­та прак­ти­ка и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

6. актуализирано издание
към 20 август 2012 г.

 

страницата е разгледана 609 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение