Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Закон за горите

Закон за горите

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-785-8

започната: 2012-08-08

завършена: 2012-08-15

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 296

Пред­ста­ве­на е нор­ма­тив­на­та уред­ба на от­но­ше­ния­та, свър­за­ни с опаз­ва­не­то, сто­па­нис­ва­не­то и пол­з­ва­не­то на гор­ски­те те­ри­то­рии в Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, с цел га­ран­ти­ра­не на мно­го­фун­к­ци­о­нал­но и устой­чи­во управ­ле­ние на гор­ски­те еко­си­сте­ми, ог­ра­ни­че­ния­та при раз­по­реж­да­не с имо­ти в гор­ски те­ри­то­рии, про­мя­на­та на пред­наз­на­че­ние­то на имо­ти­те, пол­з­ва­не­то на дър­ве­си­на и не­дър­вес­ни гор­ски про­дук­ти, спе­ци­ал­ния пра­вен ре­жим на го­ри­те в за­щи­те­ни те­ри­то­рии и при включ­ва­не­то им в На­ци­о­нал­на­та еко­ло­гич­на мрежа.
По­ме­сте­ни са За­ко­нът за го­ри­те и За­ко­нът за за­щи­те­ни­те те­ри­то­рии, как­то и из­вле­че­ния от За­ко­на за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да и от За­ко­на за би­о­ло­гич­но­то раз­но­об­ра­зие в част­та им, уреж­да­ща усло­вия­та и ре­да за из­вър­ш­ва­не на еко­ло­гич­на оцен­ка и на оцен­ка на въз­дей­ст­вие­то вър­ху окол­на­та сре­да, за обя­вя­ва­не­то и про­ме­ни­те в за­щи­те­ни­те зо­ни и за из­вър­ш­ва­не­то на оцен­ка за съв­ме­сти­мост­та на пла­но­ве, прог­ра­ми, про­е­к­ти и ин­ве­сти­ци­он­ни пред­ло­же­ния с пред­ме­та и це­ли­те на опаз­ва­не на за­щи­те­ни­те зони.
Вклю­чен е и За­ко­нът за въз­ста­но­вя­ва­не на соб­ст­ве­ност­та вър­ху го­ри­те и зе­ми­те от гор­ския фонд. Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на из­ме­не­ни и от­ме­не­ни раз­по­ред­би, с пре­пра­ща­ния меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ни­ка, и към ак­то­ве по при­ла­га­не­то им.

2. из­дание
към 20 ав­густ 2012 г.

 

страницата е разгледана 554 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение