Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за Министерството на вътрешните работи

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-783-4

започната: 2012-08-07

завършена: 2012-08-10

12. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 296

В сбор­ни­ка са по­ме­сте­ни За­ко­нът за Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти и пра­вил­ни­кът за при­ла­га­не­то му, с кои­то се уреж­дат прин­ци­пи­те, за­да­чи­те, дей­но­сти­те, уст­рой­ст­во­то и управ­ле­ние­то на Ми­ни­стер­ст­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти и ста­ту­сът на слу­жи­те­ли­те в не­го, за­щи­та­та на пра­ва­та и сво­бо­ди­те на граж­да­ни­те, на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност и об­ще­ст­ве­ния ред.

12. из­дание
към 15 ав­густ 2012 г.

 

страницата е разгледана 524 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение