Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Граждански процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-689-9

започната: 2012-06-16

завършена: 2012-06-27

15. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 328

Сбор­ни­кът включ­ва Граж­дан­ския про­це­су­а­лен ко­декс и
под­за­ко­но­ви­те ак­то­ве по при­ла­га­не­то му. По­ме­сте­ни са и За­ко­нът за прав­на­та по­мощ, За­ко­нът за ме­ди­а­ция­та и За­ко­нът за меж­ду­на­род­ния тър­гов­ски ар­бит­раж с ог­лед при­ло­жи­мост­та им в граж­дан­ския процес.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с вът­реш­ни пре­пра­ща­ния, съ­по­ста­ви­тел­ни бе­леж­ки с пре­диш­на­та уред­ба и с пре­пра­ща­ния към дру­ги
нор­ма­тив­ни ак­тове.
В ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние на сбор­ни­ка са по­ме­сте­ни спи­съ­ци
на ак­то­ве на пра­во­то на ЕС, мно­го­ст­ран­ни меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри, дву­ст­ран­ни меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри за прав­на по­мощ по граж­дан­ски де­ла, как­то и тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния на ВКС, по­ста­но­ве­ни
след 1 март 2008 г.

15. актуализирано издание
към 1 юли 2012 г.

 

страницата е разгледана 530 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение