Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1668
Общо страници379219
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1578
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература951
езотерика, духовни учения125
медицина73
история71
хуманитарни науки68

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-12-18 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2018-12-18 Закон за движението по пътищата СИБИ
2018-12-11 Невъзможният синдикализъм - Строители и учители през комунизма Институт за изследване на близкото минало
2018-12-10 Кодекс за застраховането СИБИ
2018-11-30 Как се променя театърът днес? Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2018 Съюз на артистите в България
2018-11-27 Интелектуална собственост — част I СИБИ
2018-11-27 Закон за счетоводството СИБИ
2018-11-22 DIVINATIO - 45-46 MSHS
2018-11-10 Да бъдем любов СИНИГЕР1
2018-11-09 Международно частно право — част III СИБИ

още...

корица - Публично-частно партньорство

Публично-частно партньорство

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-782-7

започната: 2012-06-20

завършена: 2012-06-22

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 120

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во ка­то до­го­вор­но сът­руд­ни­че­ст­во меж­ду пуб­лич­ни и ча­ст­ни парт­ньо­ри за из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­сти от об­ще­ст­вен ин­те­рес при оп­ти­мал­но раз­пре­де­ле­ние на ре­сур­си, ри­ско­ве и от­го­вор­но­сти меж­ду тях.
Вклю­че­ни са За­ко­нът за пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во и За­ко­нът за кон­це­сиите.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към дру­ги при­ло­жи­ми нор­ма­тив­ни ак­то­ве в те­ма­тич­ния об­хват на сбор­ника.

1. из­дание
към 1 юли 2012 г.

 

страницата е разгледана 486 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение