Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1705
Общо страници388813
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1614
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература970
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки73
медицина73
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS
2019-04-16 Принос към проучване на двойните брадви от земите на Североизточната част на Балканския полуостров в периода VI-I хил. пр. н. е. Mind Print
2019-04-15 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 Департамент по езиково обучение - ИЧС
2019-04-09 Изборен кодекс СИБИ
2019-04-09 Приемственост синовна САМИЗДАТ

още...

корица - Публично-частно партньорство

Публично-частно партньорство

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-782-7

започната: 2012-06-20

завършена: 2012-06-22

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 120

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во ка­то до­го­вор­но сът­руд­ни­че­ст­во меж­ду пуб­лич­ни и ча­ст­ни парт­ньо­ри за из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­сти от об­ще­ст­вен ин­те­рес при оп­ти­мал­но раз­пре­де­ле­ние на ре­сур­си, ри­ско­ве и от­го­вор­но­сти меж­ду тях.
Вклю­че­ни са За­ко­нът за пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во и За­ко­нът за кон­це­сиите.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към дру­ги при­ло­жи­ми нор­ма­тив­ни ак­то­ве в те­ма­тич­ния об­хват на сбор­ника.

1. из­дание
към 1 юли 2012 г.

 

страницата е разгледана 522 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение