Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Публично-частно партньорство

Публично-частно партньорство

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-782-7

започната: 2012-06-20

завършена: 2012-06-22

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 120

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во ка­то до­го­вор­но сът­руд­ни­че­ст­во меж­ду пуб­лич­ни и ча­ст­ни парт­ньо­ри за из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­сти от об­ще­ст­вен ин­те­рес при оп­ти­мал­но раз­пре­де­ле­ние на ре­сур­си, ри­ско­ве и от­го­вор­но­сти меж­ду тях.
Вклю­че­ни са За­ко­нът за пуб­лич­но-ча­ст­но­то парт­ньор­ст­во и За­ко­нът за кон­це­сиите.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­пра­ща­ния към дру­ги при­ло­жи­ми нор­ма­тив­ни ак­то­ве в те­ма­тич­ния об­хват на сбор­ника.

1. из­дание
към 1 юли 2012 г.

 

страницата е разгледана 565 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение