Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Наказателно-процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-774-2

започната: 2012-04-24

завършена: 2012-04-27

14. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 416

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на на­ка­за­тел­ния про­цес — На­ка­за­тел­но-про­це­су­а­лен ко­декс, За­кон за спе­ци­ал­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­ст­ва, За­кон за за­щи­та на ли­ца, за­ст­ра­ше­ни във връз­ка с на­ка­за­тел­но про­и­з­вод­ст­во, За­кон за ек­ст­ра­ди­ция­та и Ев­ро­пей­ска­та за­по­вед за арест, За­кон за приз­на­ва­не, из­пъл­не­ние и по­ста­но­вя­ва­не на ак­то­ве за обез­пе­ча­ва­не на иму­ще­ст­во или до­ка­за­тел­ст­ва, За­кон за приз­на­ва­не, из­пъл­не­ние и из­пра­ща­не на ре­ше­ния за кон­фи­ска­ция или от­не­ма­не и ре­ше­ния за на­ла­га­не на фи­нан­со­ви сан­к­ции, За­кон за приз­на­ва­не, из­пъл­не­ние и из­пра­ща­не на съ­деб­ни ре­ше­ния и ре­ше­ния за про­ба­ция с ог­лед упраж­ня­ва­не на над­зор вър­ху про­ба­ци­он­ни­те мер­ки и ал­тер­на­тив­ни­те сан­кции.
По­ме­сте­ни са и За­ко­нът за прав­на­та по­мощ — с ог­лед връз­ка­та му с на­ка­за­тел­ния про­цес, и Ука­зът за бор­ба с дреб­но­то ху­ли­ган­ст­во — пред­вид при­ло­жи­мия про­це­су­а­лен ред при об­жал­ва­не­то на на­ло­же­ни­те на­ка­зания.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции, пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ника.

14. из­дание
към 1 май 2012 г.

 

страницата е разгледана 700 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение